רשיון שימוש

1388488973

כם התחייבות לתנאי השימוש בפונטים

1. הגדרות
טיפוסי האות: עיצוב טיפוסי–האות (typefaces) שמהם פותחו תוכנות הפונטים.
הפונטים: תוכנת הפונטים (fonts) שפותחו מטיפוסי–האות והמתאימים למחשבי מקינטוש ותואמיו. כל פונט כולל אותיות, ספרות, סימני פיסוק ותוים נוספים.
זכות השימוש: זכות המשתמש לעשות שימוש בפונטים המוזמנים על ידו בסעיף 6, בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות בטופס הזמנה והתחייבות זה. מונהר ומוסכם כי לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי–האות עצמם.
המשתמש: כל לקוח הרוכש את הפונטים מיונטף בכפוף לכל התנאים בהסכם התחייבות זה. פונטף: ינק יונטף מרח’ הקשת 6 בקרית אונו שעיצב את
טיפוסי–האות ופיתח את תוכנות הפונטים.

2. זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים של טיפוסי–האות ותוכנות הפונטים שייכות ושמורות בלעדית לפונטף.

3. הגבלות והתחייבויות.

א. השימוש בפונטים מותר למשתמש ולעובדיו בלבד באתר אחד בלבד. (החדר בו נמצאים המחשבים (עד חמישה (5) שבהם מותקנים הפונטים). כל שימוש בפונטים באתר נוסף מחייב רכישה נפרדת.
ב. המשתמש מתחייב לא למכור, לא להשכיר, לא להעביר, ולא למסור לגוף ו/או גורם אחר שאינם זכאים לכך (גם ללא תמורה כלשהי) את הפונטים ואת זכות השימוש. הפצה, ו/או מכירה ו/או מסירה כאלה מהווים עבירה על החוק. המשתמש אינו רשאי, בשום מקרה, להעביר את הפונטים ללשכות השירות החיצוניות
(שאינן חלק מאתר השימוש) המפיקות פלט מן הפונטים.
ג. במידה והמשתמש יפרסם בדרך או צורה כלשהן את הפונטים, יופיעו בפרסומים אלה שמות הפונטים המקוריים כפי שהם מופיעים בקטלוג זה.
ד. המשתמש מתחייב לא לבצע שינויים כלשהם בפונטים ובטיפוסי–האות וכן לא ליצור גרסאות אחרות של הפונטים מאלה אשר עוצבו ופותחו על ידי יונטף.
ה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפונטים מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם וכי העתקים של הפונטים או הפרת זכויות היוצרים בהם הינם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ”ח – 5891) ובכל העולם.

4. תנאי אחריות.
א. פונטף משווק את הפונטים כמות שהם.
ב. המשתמש מצהיר בזאת כי ראה את הפונטים וכי הם מתאימים לצרכיו.
ג. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות אותן התכוון להשיג תוך שימוש בפונטים ולהתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.
ד. פונטף אינו אחראי לכל נזק שהוא עקב שימוש, נכון או מוטעה בפונטים, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן.
ה. פונטף אינו אחראי לאובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהיא בפונטים.
ו. המשתמש מסכים שלא תהיה לו תביעה או טענה כלשהיא לפונטף עקב האמור בסעיף ה’.

Buy
  • סה”כ לפני מע"מ 0
  • בעגלת הקניות שלך יש 0 מוצרים